Ulf Sandqvist and I have just recieved funding for a three year project on leadership in the cultural industry, from FAS. In this project we will study the video game industry, an industry defined by technical competence, artistic creation and profit. Se below for a Swedish summary.

Projektets syfte är att studera ledarskapets premisser inom den kulturella industrin, närmare bestämt inom datorspelsutveckling. Detta är en industri vilken starkt präglas av relationen mellan teknisk kompetens, konstnärligt skapande och vinstkrav. Industrin utgör även ett mycket intressant studieområde då de innehåller flertalet aspekter av ledarskap vilket definierar dagens IT-samhälle.

Projektet skall svara på frågor kring medarbetare, ledar och arbetsorganisationen inom de svenska spelutvecklingsföretagen. Även frågor kring hanteringen av teknisk kompetens och kreativitet inom organisationen samt hur dessa hanteras i förhållande till externa krav från kunder.

Spelindustrin är ett exempel av en kulturell industri som växer fram ur ett lekfullt användande av datorerna men har snabbt vuxit till global storindustri. Datorspelsföretagen verkar i framkanten av teknisk kompetens.
Mycket av dagens högpresterande datorhårdvara utvecklas just för att möjliggöra olika typer av underhållning som datorspel. Detta har skapat en teknisk elit av medarbetare som formar och utvecklar en kulturell produkt under mycket speciella förhållanden.

Projektet skall dessutom försöka fylla ett behov som finns av grundforskning kring de specifika förutsättningar som råden för spelföretagen i ett litet exportberoende land som Sverige. Det finns idag relativt lite forskning kring organisatoriska aspekter i spelindustrin. Dock finns det all möjlighet

I det treåriga projektet samarbetar två forskare: doktor Peter Zackariasson
(företagsekonomi) och doktorand Ulf Sandqvist (ekonomisk historia).
Projektledare Zackariasson har omfattande erfarenheter av kvalitativa studier av spelindustrin. Sandqvist disputerade under 2010 och har djup kunskap om den svenska spelindustrin. Studien kommer att innefatta både enkätundersökningar samt en rad intervjuer med personer inom den svenska spelindustrin.

Advertisements